کلمه
جنم کا
اشتباه تایپی
[kl ;h
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جنم کا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی جنم کا

کلمات مرتبط