کلمه
جنگ حاشیه ای
اشتباه تایپی
[k' phadi hd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جنگ حاشیه ای در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی جنگ حاشیه ای

کلمات مرتبط