کلمه
جوالی
اشتباه تایپی
[,hgd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جوالی در دهخدا

جوالی. [ ج َ ] (ع اِ) ج ِ جالیة. رجوع به جالیه شود. || مال جوالی ؛ سرانه ای که از جلای وطن کنندگان گرفتندی و آنرا مال الجماجم نیز گفتندی. و سپس بهر جزیه ای اطلاق گردید. (اقرب الموارد). رجوع به جالیة شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه جوالی در فرهنگ فارسی

جمع جالیه یا مال جوالی سرانه که از جلای وطن کنندگان گرفتندی و آنرا مال الجماجم نیز گفتندی .
کلمات مرتبط

معنی جوالی

جوالی

کلمات مرتبط