کلمه
جوحی
اشتباه تایپی
[,pd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جوحی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه جوحی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه جوحی در دانشنامه اسلامی

معنی جوحی

کلمات مرتبط