کلمه
جوحی
اشتباه تایپی
[,pd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جوحی در دهخدا

جوحی. (اِخ ) نام مسخره ای که بغایت ظریف بود. (غیاث اللغات از مصطلحات ). جوحی و جحی نام مسخره ایست. (آنندراج ) :
ره حرف کرم تا کی کنم طی
نخواهد گشت جوحی حاتم طی.
یحیی کاشی.
جوحی نداشت کاری بر خویش زد درفشی.
یحیی کاشی.
رفت جوحی چادر و روبند ساخت
در میان آن زنان شد ناشناخت.
مولوی.
رجوع به جحی شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه جوحی در فرهنگ فارسی

نام مسخره که بغایت ظریف بود
کلمات مرتبط

معنی واژه جوحی در دانشنامه اسلامی

جوحی اثر احمد مجاهد ، کتابی است که در آن به شخصیت فکاهی متون کهن یعنی جوحی پرداخته است. در این اثر به زبان فارسی در زمینه فرهنگ عامه، ادبیات داستانی با ذکر منبع و مصدر آن تألیف شده است. نقش احمد مجاهد در واقع در این اثر علاوه بر تحقیق و ترجمه، تألیف کتاب نیز بوده است.
ادب فکاهی فارسی، با نام و یاد جوحی یا جحی، این قهرمان مردمی و افسانه ای طنز و بلاهت، آمیخته است. جوحی در ادبیات کلاسیک، ملجأ و پناهگاهی است که وجدان جمعی زیرک، هوشیار و مصلحت اندیش خود را زیر نقاب ساده لوحی، یا زیرکی و عیاری پنهان ساخته است.
کتاب حاوی 759 داستان طنز از شخصیت های معروف به نامهای «جحای عربی»، «خواجه نصر الدین افندی جحا رومی»، و «ملانصر الدین ایرانی» است که داستانهای هر کدام از این شخصیت های طنز در یک بخش ذکر شده است.
شیوه تألیف مجاهد، بر اصل تطبیق و ریشه یابی استوار است؛ بر این اساس، ذیل هر حکایت به منابع و مآخذ آن اشاره شده است. وی کوشیده است ضمن بازگویی حکایت و منابع آنها، حکایات مشابه اعم از نظم و نثر که در دیگر منابع ادبی موجود (اعم از لطایف عبید، محاضرات الادبای راغب، بهارستان جامی، اخبار الظراف ابن جوزی و...) آمده را بازگو کند و این، به جامعیت کتاب افزوده است.
مجاهد در این کتاب خواسته است تا از رهگذر گردآوری کلیه حکایات منتسب به جوحی، به تحقیق درباره صاحبان اصلی و اولیه این حکایات بپردازد و سهم هر یک از فرهنگ های ترک و عرب و فارس را در این میان روشن سازد. او برای دستیابی به این مقصود، از شش منبع به زبانهای عربی، فارسی و ترکی استفاده کرده و دو نسخه خطی را نیز از نظر گذرانیده و آنها را به ترتیب سیر تاریخی در کتاب آورده است.

معنی جوحی

جوحی

کلمات مرتبط