کلمه
جور به جور
اشتباه تایپی
[,v fi [,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور به جور در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor be joor/ گوناگون
کلمات مرتبط

معنی جور به جور

جور به جور

کلمات مرتبط