کلمه
جور بوردن
اشتباه تایپی
[,v f,vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور بوردن در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor baverdan/ بالا کردن - بالا بردن
کلمات مرتبط

معنی جور بوردن

جور بوردن

کلمات مرتبط