کلمه
جور بویئن
اشتباه تایپی
[,v f,dmk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور بویئن در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor bavien/ درست شدن – درست انجام گرفتن - به توافق رسیدن ۳متناسب بودن
کلمات مرتبط

معنی جور بویئن

جور بویئن

کلمات مرتبط