کلمه
جور بیموئن
اشتباه تایپی
[,v fdl,mk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور بیموئن در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor bimooan/ بالا آمدن
کلمات مرتبط

معنی جور بیموئن

جور بیموئن

کلمات مرتبط