کلمه
جور جور
اشتباه تایپی
[,v [,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور جور در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor joor/ بالا بالا

معنی جور جور

جور جور

کلمات مرتبط