کلمه
جور جور فنی
اشتباه تایپی
[,v [,v tkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور جور فنی در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor joor feni/ کسی که از بینی اش مدام ترشح بیرون زند
کلمات مرتبط

معنی جور جور فنی

جور جور فنی

کلمات مرتبط