کلمه
جور شدن
اشتباه تایپی
[,v ank
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور شدن در فرهنگ فارسی

جور شدن با کسی موافق شدن

معنی واژه جور شدن در دهخدا

جور شدن. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) جور شدن با کسی ؛ موافق شدن. توافق پیدا کردن.
کلمات مرتبط

معنی جور شدن

جور شدن

کلمات مرتبط