کلمه
جور شر
اشتباه تایپی
[,v av
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور شر در فرهنگ فارسی

قصبه مرکزی بخش لشت نشا تابع شهرستان رشت بطول ۴۹ درجه و ۵۲ دقیقه و عرض ۳۷ درجه و ۲۱ دقیقه .
کلمات مرتبط

معنی جور شر

جور شر

کلمات مرتبط