کلمه
جور لتارسی
اشتباه تایپی
[,v gjhvsd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور لتارسی در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor lataarsi/ مرتعی جنگلی در مسیر مال روسی سنگان کجور
کلمات مرتبط

معنی جور لتارسی

جور لتارسی

کلمات مرتبط