کلمه
جور هاکردن
اشتباه تایپی
[,v ih;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور هاکردن در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor haakerdan/ فراهم کردن - درست کردن
کلمات مرتبط

معنی جور هاکردن

جور هاکردن

کلمات مرتبط