کلمه
جور وا جور
اشتباه تایپی
[,v ,h [,v
تلفظ
jurvAjur
نقش کلمه
صفت

معنی واژه جور وا جور در فرهنگ فارسی

درتداول گوناگون متنوع مختلف
کلمات مرتبط

معنی جور وا جور

جور وا جور

/jurvAjur/
کلمات مرتبط