کلمه
جور و ظلم
اشتباه تایپی
[,v , zgl
تلفظ
نقش کلمه

جور و ظلم در جدول ها

بیداد
کلمات مرتبط

معنی جور و ظلم

جور و ظلم

کلمات مرتبط