کلمه
جور کوپر
اشتباه تایپی
[,v ;,~v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور کوپر در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /joor koopar/ روستایی در ییلاق کجور
کلمات مرتبط

معنی جور کوپر

جور کوپر

کلمات مرتبط