کلمه
جور کویه
اشتباه تایپی
[,v ;,di
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جور کویه در فرهنگ فارسی

دهی است جزو دهستان خشکجار بخش خمام شهرستان رشت و جلگه معتدل و مرطوب است
کلمات مرتبط

معنی جور کویه

جور کویه

کلمات مرتبط