کلمه
جوز
اشتباه تایپی
[,c
تلفظ
jowz
نقش کلمه
اسم

معنی واژه جوز در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه جوز در فرهنگ معین

معنی واژه جوز در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه جوز در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی جوز

کلمات مرتبط