کلمه
جوع الکلب
اشتباه تایپی
[,u hg;gf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جوع الکلب در فرهنگ فارسی

( اسم ) بیماریی است که چون برکسی عارض شود حرص او برماکولات دم بدم زیاده گردد و هرگز سیر نشود
آنستکه اعضائ سیر و معده گرسنه باشد .
کلمات مرتبط

معنی واژه جوع الکلب در فرهنگ عمید

بیماری ای که در اثر ضایعۀ مغزی، مرض قند، یا پسیکوز پیدا می شود و بیمار اشتهای بیش از حد داشته و هرچه غذا می خورد باز احساس گرسنگی می کند، جوع البقر.
کلمات مرتبط

معنی واژه جوع الکلب در دهخدا

جوع الکلب. [ عُل ْ ک َ ] (ع اِ مرکب ) جوع کلبی. آنست که اعضاء سیر و معده گرسنه باشد بعکس جوع البقر. علتی که صاحب آن هرچند خورد سیر نشود و اشتداد اشتها و طعام و حرص بر مأکولات همچنان باشد و این مرض را شهوت کلبی نیز گویند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) :
چو کاسه بازگشاده دهان بجوع الکلب
چو کوزه پیش نهاده شکم به استسقاء.
خاقانی.
گفت رنجش چیست زخمی خورده است
گفت جوع الکلب زارش کرده است.
مولوی.
مؤلف اقرب الموارد نویسد: جوع الکلبی و جوع البقری مرضی است در معده از التهاب اخلاط مراری که صاحب آن هرگز سیر نگردد و هرگاه سیر شود بی درنگ گرسنه گردد.
کلمات مرتبط

معنی جوع الکلب

جوع الکلب

کلمات مرتبط