کلمه
جولق
اشتباه تایپی
[,gr
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جولق در دهخدا

جولق. [ ج َ / جُو ل َ ] (اِ) درختی است خاردار غیر دار شیسعان. (منتهی الارب ). دار شیشعان. (فرهنگ فارسی معین ).

جولق. [ ج َ / جُو ل ِ ] (اِ) جولَق. (برهان ) رجوع به جولق و جولخ شود.

جولق. [ ل َ ] (اِ) جولخ است که بافته ٔ پشمینه باشد، و بفتح اول و کسر ثالث هم گویند. (برهان ). رجوع به جولخ و جوالق شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه جولق در فرهنگ فارسی

۱- جولخ جوالق ۲- ( اسم ) دارشیشعان
جولخ است که بافته پشمینه باشد و بفتح اول و کسر ثالث هم گویند .
کلمات مرتبط

معنی واژه جولق در فرهنگ عمید

۱. پارچۀ پشمی خشن که از آن خرجین و جوال درست می کردند.
۲. جامۀ پشمی خشن که درویشان و قلندران بر تن می کردند.
کلمات مرتبط

معنی جولق

جولق

کلمات مرتبط