کلمه
جویا شدن
اشتباه تایپی
[,dh ank
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جویا شدن در فرهنگ فارسی

پرسیدن
کلمات مرتبط

معنی واژه جویا شدن در دهخدا

جویا شدن. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) پرسیدن : جویا شدن از حال کسی ؛ احوالپرسی کردن. سراغ او را گرفتن.
- امثال :
هرکه جویا شد بیابد عاقبت .
مولوی.
نظیر: عاقبت جوینده یابنده بود.
کلمات مرتبط

معنی جویا شدن

جویا شدن

کلمات مرتبط