کلمه
حاجی بیگ
اشتباه تایپی
ph[d fd'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حاجی بیگ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی حاجی بیگ

کلمات مرتبط