کلمه
حافظ عجم
اشتباه تایپی
phtz u[l
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حافظ عجم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه حافظ عجم در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی حافظ عجم

کلمات مرتبط