کلمه
حاکم جشمی
اشتباه تایپی
ph;l [ald
تلفظ
نقش کلمه

معنی حاکم جشمی

کلمات مرتبط