کلمه
حباء
اشتباه تایپی
pfhء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حباء در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی حباء

کلمات مرتبط