کلمه
حریم شکنی
اشتباه تایپی
pvdl a;kd
تلفظ
harimSekani
نقش کلمه
اسم

معنی واژه حریم شکنی در فرهنگ فارسی

[privacy compromise] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات شخصی یا محرمانۀ دیگران

معنی حریم شکنی

حریم شکنی

/harimSekani/

مترادف حریم شکنی: بی احترامی، هتک حرمت، تجاوز، تعدی، تخطی
کلمات مرتبط