کلمه
حزیز
اشتباه تایپی
pcdc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حزیز در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی حزیز

کلمات مرتبط