کلمه
حق شکن
اشتباه تایپی
pr a;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حق شکن در دهخدا

حق شکن. [ ح َ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ) آنکه حق را انکار کند. آنکه حق را پایمال کند.
کلمات مرتبط

معنی واژه حق شکن در فرهنگ فارسی

آنکه حق را انکار کند
کلمات مرتبط

معنی حق شکن

حق شکن

کلمات مرتبط