کلمه
حق شکنی
اشتباه تایپی
pr a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حق شکنی در دهخدا

حق شکنی. [ ح َ ش ِ ک َ ] (حامص مرکب ) چگونگی حق شکن.
کلمات مرتبط

معنی واژه حق شکنی در فرهنگ فارسی

چگونگی حق شکن
کلمات مرتبط

معنی حق شکنی

حق شکنی

کلمات مرتبط