کلمه
حنباله
اشتباه تایپی
pkfhgi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنباله در دهخدا

حنبالة. [ حِم ْ ل َ] (ع اِ) دریا. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || مرد بسیارگوی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی حنباله

حنباله

کلمات مرتبط