کلمه
حنبج
اشتباه تایپی
pkf[
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنبج در دهخدا

حنبج. [ حِم ْ ب ِ ] (ع اِ) شپش. (منتهی الارب ) (آنندراج ). قمل. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

حنبج. [ حُم ْ ب ُ ] (ع ص ) سطبر پرگوشت. (منتهی الارب ) (آنندراج ). ستبر پرگوشت. (ناظم الاطباء). حُنابِج. ضخم. (اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی حنبج

حنبج

کلمات مرتبط