کلمه
خار در راه نهادن
اشتباه تایپی
ohv nv vhi kihnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خار در راه نهادن در فرهنگ فارسی

کار مشکل پیش نهادن
کلمات مرتبط

معنی خار در راه نهادن

خار در راه نهادن

کلمات مرتبط