کلمه
خانقاه نعمت الهی (یزد)
اشتباه تایپی
ohkrhi kulj hgid (dcn)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خانقاه نعمت الهی (یزد) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی خانقاه نعمت الهی (یزد)

کلمات مرتبط