کلمه
خانه سوزاندن
اشتباه تایپی
ohki s,chknk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خانه سوزاندن در دهخدا

خانه سوزاندن. [ ن َ / ن ِ دَ ] (مص مرکب ) سوزاندن خانه. کنایه از برباد دادن خانه و خانواده است.
کلمات مرتبط

معنی واژه خانه سوزاندن در فرهنگ فارسی

سوزاندن خانه
کلمات مرتبط

معنی خانه سوزاندن

خانه سوزاندن

کلمات مرتبط