کلمه
خبش
اشتباه تایپی
ofa
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خبش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه خبش در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی خبش

کلمات مرتبط