کلمه
خرده فروش
اشتباه تایپی
ovni tv,a
تلفظ
xordeforuS
نقش کلمه
اسم

معنی واژه خرده فروش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه خرده فروش در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی خرده فروش

کلمات مرتبط