کلمه
خرفسر
اشتباه تایپی
ovtsv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خرفسر در دهخدا

خرفسر. [ خ َ رَ ] (اِ) حشره. از لغت اوستائی خرفستر مشتق شده است که بمعنی زیانکار باشد.
کلمات مرتبط

معنی خرفسر

خرفسر

کلمات مرتبط