کلمه
خرهان
اشتباه تایپی
ovihk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خرهان در دهخدا

خرهان. [ ] (اِخ ) ابن ارسلان ، کسری خرهان بن ارسلان پادشاه زاده بود. (از فارسنامه ٔ ابن بلخی ص 109).
کلمات مرتبط

معنی خرهان

خرهان

کلمات مرتبط