کلمه
خرهی
اشتباه تایپی
ovid
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خرهی در دهخدا

خرهی. [ خ َ رَ ] (اِخ ) عبدالسلام بن عبدالرحمن بن ابراهیم الخرهی الشیرازی مکنی به ابوالفتح.از اهل علم و فضل بود و مذهب شافعی داشت. او به اصفهان حدیث می گفت و ابوعبداﷲ محمدبن غانم بن احمد حداد و جز او از او برای ما نقل حدیث کردند. مرگ او به اصفهان بعد از سال 469 هَ. ق. اتفاق افتاد. چه او در این سال به اصفهان حدیث می گفت. (از انساب سمعانی ).
کلمات مرتبط

معنی خرهی

خرهی

کلمات مرتبط