کلمه
خره آب
اشتباه تایپی
ovi Hf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خره آب در دهخدا

خره آب. [ خ َرْ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ماهیدشت بالابخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ، واقع در بیست ویک هزارگزی جنوب کرمانشاه وجنوب و کنار رودخانه ٔ مرگ ، واقع در دشت و سردسیر. آب آن از رودخانه ٔ مرگ. محصولات آن غلات و لبنیات و توتون و حبوبات و صیفی و چغندرقند. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو است و در تابستان از طریق رباطقیماس اتومبیل می توان برد. در سه محل بفاصله ٔ یک کیلومتر واقع و به علیا و وسطی و سفلی مشهورند. در خره آب سفلی اشجار بید وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
کلمات مرتبط

معنی واژه خره آب در فرهنگ فارسی

دهی است ازدهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در بیست و یک هزار گزی جنوب کرمانشاه و جنوب و کنار رودخانه مرگ واقع در دشت و سردسیر.
کلمات مرتبط

معنی خره آب

خره آب

کلمات مرتبط