کلمه
خره سیاه
اشتباه تایپی
ovi sdhi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خره سیاه در دهخدا

خره سیاه. [ خ َرْ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد، واقع در 6هزارگزی شمال خاوری چقلوندی کنار راه فرعی چقلوندی به بروجرد. دامنه و سردسیر. آب آن از چشمه ٔ خره سیاه. محصول آن غلات ، صیفی ، لبنیات و پشم. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان سیاه چادربافی. راه اتومبیل رو است و اهالی زمستان به قشلاق می روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

خره سیاه. [خ َرْ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سگوند بخش زاغه ،کنار راه شوسه ٔ خرم آباد به بروجرد. کوهستانی و معتدل. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله داری. راه اتومبیل رو است و اهالی زمستان به قشلاق می روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
کلمات مرتبط

معنی واژه خره سیاه در فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان سگوند بخش زاغه کنار راه شوسه خرم آباد به بروجرد کوهستانی و معتدل .
کلمات مرتبط

معنی واژه خره سیاه در دانشنامه عمومی

خره سیاه، روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
کلمات مرتبط

معنی خره سیاه

خره سیاه

کلمات مرتبط