کلمه
خره شاپور
اشتباه تایپی
ovi ah~,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خره شاپور در فرهنگ فارسی

نام شهری بوده است به اهواز و آن شهر شوش است .
کلمات مرتبط

معنی واژه خره شاپور در دهخدا

خره شاپور. [ خ ُرْ رِ ] (اِخ ) نام شهری بوده است به اهواز و آن شهر شوش است. (غرر اخبار ملوک الفرس ). رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص 67 شود.
کلمات مرتبط

معنی خره شاپور

خره شاپور

کلمات مرتبط