کلمه
خره نهادن
اشتباه تایپی
ovi kihnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خره نهادن در فرهنگ فارسی

بر هم نهادن و ردیف کردن چیزی چون آجر و خشت و چوب .
کلمات مرتبط

معنی واژه خره نهادن در دهخدا

خره نهادن. [ خ َ رَ / رِ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) برهم نهادن و ردیف کردن چیزی چون آجر و خشت و چوب.
کلمات مرتبط

معنی خره نهادن

خره نهادن

کلمات مرتبط