کلمه
خره پور
اشتباه تایپی
ovi ~,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خره پور در فرهنگ فارسی

نام منشی شاپور دوم ساسانی است این شخص بدست رومی ها اسیر شد و پس از مرگ ژولین امپراطور روم او با ژووین بیونان رفت و دین مسیحی انتخاب کرد او را اله آزار نامیدند او زبان یونانی آموخت و کارهای شاپور و ژولین را نوشت بعد تاریخ عهد قدیم را که یکی از رفقای زمان اسارت او نوشته بود در یک جلد بیونانی ترجمه کرد این کتاب را برسومه و پارسیها را سدشون نامیده اند .
کلمات مرتبط

معنی واژه خره پور در دهخدا

خره پور. [ خ ُ رُه ْ ] (اِخ ) نام منشی شاپور دوم ساسانی است. این شخص بدست رومی ها اسیر شد و پس از مرگ ژولین امپراطور روم او با ژووین به یونان رفت و دین مسیحی انتخاب کرد، او را اله آزار نامیدند. او زبان یونانی آموخت و کارهای شاپور و ژولین را نوشت. بعد تاریخ عهد قدیم را که یکی از رفقای زمان اسارت او نوشته بود در یک جلد بیونانی ترجمه کرد. این کتاب را برسومه و پارسیها راسدشون نامیده اند. (از ایران باستان ص 260).
کلمات مرتبط

معنی خره پور

خره پور

کلمات مرتبط