کلمه
خره کشیدن
اشتباه تایپی
ovi ;adnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خره کشیدن در فرهنگ فارسی

آواز بر آمدن از بینی مردم در وقت خواب یا بسبب گلو فشردن خرخر کردن .
کلمات مرتبط

معنی واژه خره کشیدن در دهخدا

خره کشیدن. [ خ ُرْ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ ](مص مرکب ) آواز برآمدن از بینی مردم در وقت خواب یابسبب گلو فشردن. خرخر کردن. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خره کشیدن

خره کشیدن

کلمات مرتبط