کلمه
خریابو
اشتباه تایپی
ovdhf,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریابو در دهخدا

خریابو. [ خ َرْ ] (اِ مرکب ) یابوی بدشکل و قوی هیکل.(یادداشت بخط مؤلف ). || هرچیز بدهیکل ناهموار. (یادداشت بخط مؤلف ). || آلتی که به جهت راه رفتن اطفال سازند. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خریابو

خریابو

کلمات مرتبط