کلمه
خریار
اشتباه تایپی
ovdhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریار در دهخدا

خریار. [ خ ِرْ ] (نف ) مخفف خریدار است. (آنندراج ) :
کف گندم زان دهد خریار را
تا بداند گندم انباررا.
مولوی (مثنوی ).
کلمات مرتبط

معنی خریار

خریار

کلمات مرتبط