کلمه
خریان
اشتباه تایپی
ovdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریان در دهخدا

خریان. [ خ ِرْ ری یا ] (ع ص ) مرد بددل. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
کلمات مرتبط

معنی خریان

خریان

کلمات مرتبط