کلمه
خریبه
اشتباه تایپی
ovdfi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریبه در دهخدا

خریبه. [ خ َ ب ِ ] (اِخ ) نام دیگر نعیمه است. رجوع به نعیمه شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

خریبه. [ خ ُ رَ ب َ ] (اِخ ) نام جایگاهی بوده است به بصره که یغماگران خرابش کردند و واقعه ٔ جمل نیز بدانجا اتفاق افتاد.(از معجم البلدان یاقوت ). موضعی بوده است به بصره که آن را بصیره صغری نیز می گویند. (از منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه خریبه در فرهنگ فارسی

نام جایگاهی بوده است به بصره که یغماگران خرابش کردند و واقعه جمل نیز بدانجا اتفاق افتاد .
کلمات مرتبط

معنی خریبه

خریبه

کلمات مرتبط